Rektor ČVUT

Vrcholný představitel univerzity a reprezentant ČVUT ve vztahu k jiným vysokým školám v České republice i zahraničí, také k veřejným institucím a státním orgánům, zejména MŠMT, podnikatelské sféře i občanům. Rektor je odpovědný akademickému senátu a ve věcech stanovených zákonem ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Za výkon své činnosti, upravené zákonem a Statutem ČVUT, odpovídá rektor Akademickému senátu ČVUT. Rektor jmenuje a odvolává děkany fakult ČVUT, ředitele vysokoškolských ústavů, kvestora a ředitele dalších součástí ČVUT.

Vedení ČVUT

Vedení ČVUT je označení pro stálý poradní sbor rektora ČVUT složený
z prorektorů, kvestora, kancléře a předsedy Akademického senátu
ČVUT.

Členové Vedení ČVUT

Rektor: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Předseda AS ČVUT: doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Kvestor: Ing. Jiří Boháček
Prorektoři:
pro bakalářské a magisterské studium: doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
pro zahraniční vztahy: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
pro rozvoj a strategie: Ing. Veronika Kramaříková, MBA
pro výstavbu: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.
pro informační systém: Ing. Radek Holý
Kancléřka: Ing. Lucie Orgoníková  

Akademický senát ČVUT

Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT. AS ČVUT volí akademická obec, tedy akademičtí pracovníci a studenti univerzity. Každá fakulta je v senátu zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty; vysokoškolské ústavy ČVUT a další součásti ČVUT pak dvěma akademickými pracovníky a jedním studentem. AS ČVUT mimo jiné hlasuje o vnitřních předpisech vysoké školy a jejích součástí, schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem, kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem. Funkční období AS ČVUT je nejvýše tříleté. Člen nahrazující odstupujícího člena je zvolen do konce funkčního období.

Vědecká rada ČVUT

Vědecká rada ČVUT se vyjadřuje k věcem, které jí předloží rektor; mimo jiné projednává dlouhodobý záměr ČVUT, schvaluje studijní programy a projednává jmenování docentů a profesorů.

Členy vědecké rady ČVUT jsou významní představitelé oborů, v nichž ČVUT uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí, technickou i uměleckou činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce ČVUT.

Funkční období vědecké rady je čtyřleté a její konec je zpravidla shodný s koncem funkčního období rektora.

Správní rada ČVUT

Členy Správní rady ČVUT jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy na dobu šesti let po projednání s rektorem. Měli by v ní být přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové Správní rady ČVUT nemohou být zaměstnanci ČVUT. Správní rada se vyjadřuje zejména k dlouhodobému záměru, rozpočtu, k výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření a k výsledkům hodnocení činnosti vysoké školy. Také se věnuje záležitostem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr.

Disciplinární komise ČVUT

Členy disciplinární komise veřejné vysoké školy a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Disciplinární komise ČVUT projednává disciplinární přestupky studentů ČVUT, kteří nejsou zapsáni ke studiu na fakultách ČVUT.

Etická komise ČVUT

Členové akademické obce ČVUT a ostatní zaměstnanci i navíc se řídí etickými principy vzájemných vztahů na ČVUT i vztahů vůči společnosti. Souhrn těchto základních principů je zakotven v Etickém kodexu ČVUT, který je součástí vnitřních předpisů ČVUT. Přestupky s výrazně neetickým obsahem mohou být posuzovány Etickou komisí ČVUT, kterou zřizuje rektor.