Kredit je jednotka, která vyjadřuje rozsah a obtížnost předmětu. Jeden kredit představuje jednu šedesátinu průměrné roční studijní zátěže studenta při standardní době studia a doporučeném časovém plánu studia. Počet kreditů přidělený jednotlivým předmětům je uveden v Bílé knize, v KOSu i na webech fakult.

Abys mohl/-a pokračovat ve svém studiu, musíš získat minimálně:

  • 15 kreditů v prvním semestru,
  • 30 kreditů v prvním akademickém roce,
  • 40 kreditů v každém dalším akademickém roce (pokud jsi nebyl(a) část roku studentem ČVUT, tak 20).

Pro magisterské studium jsou hodnoty odlišné.

Na akademický rok si proto zapiš minimálně takový počet předmětů, aby součet kreditů příslušný těmto předmětům odpovídal požadavkům pro pokračování ve studiu podle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT. Zároveň si dej pozor na povinné předměty tvého studijního programu, takové musíš absolvovat.

Kromě toho máš možnost si studium obohatit nepovinnými předměty, a třeba se tak nasměrovat na určitou studijní cestu. Jako student si budeš sestavovat vlastní studijní plán. Neseš ale plnou odpovědnost za jeho správnost, proto pozor na povinné předměty a předepsané návaznosti předmětů. (Podrobnosti najdeš v Bílé knize, viz níže.) Na základě písemné žádosti může děkan povolit absolvování jednoho nebo více akademických roků podle individuálního studijního plánu.